Vedtægter for DS 25+

§ 1 Foreningens navn:

DS 25+.

§ 2 Hjemsted:

Foreningens hjemsted er Århus Kommune.

§ 3 Formål:

Foreningens formål er gennem en aktiv medlemskreds, at medvirke til at fremme DS-kulturen overfor omverdenen og nye aktive DS ledere. 

Herudover skal foreningen virke til fremme af medlemmernes kulturelle ambitioner gennem udøvelse af hyggelige og fornøjelige sammenkomster for foreningens medlemmer.

§ 4 Medlemmerne:

I foreningen optages kolleger der aldersmæssigt er 60+, har haft 25 år af deres erhvervsaktive virke i Dansk Spuermarked (SG) og som har, eller har haft en ledende stilling på minimum varehuschef-, indkøbschef- eller funktionschefniveau.

Der er ingen krav om at skulle være pensioneret. Man kan stadig være erhvervsaktiv.

Bestyrelsen kan foretage individuelle afvigelser fra de generelle kriterier.

§ 5 Bidragsydere:

Diverse fonde, hvor der kan søges om bidrag til at opfylde de opstillede formål for foreningen.

§ 6 Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned.

Der indkaldes af bestyrelsen med 2 ugers varsel ved e-mail eller offentliggørelse på foreningens hjemmeside. Det påhviler hvert medlem i egen interesse, at holde sig orienteret på hjemmesiden og meddele e-mail adresseændring. Der udsendes ikke almindelig post.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidigt med indkaldelsen.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Sager der ikke er optaget på dagsorden, kan ikke sættes under afstemning.

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens (formandens) beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor.

4. Rettidigt indkomne forslag

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Der vælges 5 medlemmer til bestyrelsen, der konstituerer sig selv.

7. Valg af 1 suppleant.

8. Valg af revisor.

Et medlem, der er i kontingent restance, er ikke valgbar som bestyrelsesmedlem eller revisor.

Der udbetales ikke honorarer til bestyrelsen og revisor.

9. Eventuelt.

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære og afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst ¼ af foreningens medlemmer indgiver en skriftlig motiveret ønske, med angivelse af dagsorden.

Når en sådan er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger fra modtagelsen.

Ved afstemninger på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling, er almindelig flertalsbeslutning gældende.

§ 9

Generalforsamlingen, såvel den ordinære som den ekstraordinære, vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål, vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Hvert medlem har 1 stemme.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning er mere hensigtsmæssig.

Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft.

§ 10

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 suppleant, der vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, og 1 revisor

I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis 3 medlemmer er til stede.

§ 11

Foreningen kan ikke forpligtes og kan ikke optage lån. Foreningens medlemmer hæfter ikke for eventuelle forpligtelser.

Foreningen tegnes overfor tredjemand af 3 bestyrelsesmedlemmer.

§ 12 Revisor og regnskab

Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer 1 revisor. Revisoren skal så ofte det findes nødvendigt, gennemgå foreningen, såvel talmæssigt som kritisk og indføre sine bemærkninger i en revisions protokol, der efter hver indførsel forelægges bestyrelsen til underskrift.

Revisor er berettiget til at foretage kasseeftersyn i det omfang, det findes fornødent.

§ 13

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår er fra stiftelsen og til 31. december 2010.

Foreningens årsregnskab skal tilstilles revisor så betids, at dette – forsynet med revisor påtegning – kan være medlemmerne i hænde samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 14

Bestyrelsen træffer beslutning om en forretningsorden for regnskabsføringens tilrettelæggelse, samt fastlægger en betryggende forretningsgang omkring adgangen til, at disponere over foreningens midler.

Århus, den 17. marts 2011